Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem grupy akcjonariuszy mniejszościowych umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw, niniejszym ogłasza zmieniony proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. na godzinę 13 00 w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz. Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.,
 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
 3. podział zysku netto za rok obrotowy 2018,
 4. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 5. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego
  w roku obrotowym 2018 i dalszego jego użycia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Zobowiązania Zarządu Spółki do wystąpienia
  z wnioskiem do PGZ S.A. o zaniechanie pobierania opłat z tytułu Wsparcia i Umowy Prowizyjnej począwszy od początku 2019 roku na okres 3 lat do końca 2022 roku
  z jednoczesnym zobowiązaniem Zarządu Spółki do przekazania równowartości uzyskanego upustu na utworzony fundusz „Program Zmiany Pokoleniowej WZU S.A.”.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Do pkt. 8) proponowanego porządku obrad

Dotychczasowa treść § 151 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.”

 

Proponowana treść § 151 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia nie niższą niż cena wolnorynkowa. Za cenę wolnorynkową uważa się wartość akcji ustaloną metodą majątkową – skorygowanej wyceny aktywów netto („SAN”) na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego, jednak nie niższą niż średnia wartość akcji z ostatnich 3 lat ustaloną wyżej wymienioną metodą.”