Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

W dniu 9 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 7 czerwca 2019 roku, do godziny 13:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania siedzibę Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42.

 

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i § 47 ust 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  na dzień 09.05.2019 r. na godzinę 1300, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów absorbcji technologii, pozyskania maszyn i urządzeń oraz know-how w związku z zawartymi przez Spółkę i Lockheed Martin Corp. umowami:
 1.  „Umowa w sprawie Wykonania Konkretnego Zobowiązania Offsetowego” dot. Zobowiązania Offsetowego nr D6a wraz z Umową Licencyjną;
 2. „Umowa w sprawie Wykonania Konkretnego Zobowiązania Offsetowego” dot. Zobowiązania Offsetowego nr D10a wraz z Umową Licencyjną.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 76 (5715)/2019 poz. 20329 z dnia 17 kwietnia 2019 r.