Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Spółki informuje, że Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 lutego 2019 roku ogłoszono przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2019 roku do godziny 13:00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu.

Materiały źródłowe oraz projekty uchwał dostępne są w sekretariacie Spółki.


Rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ogłoszony w MSiG z dnia 11 lutego 2019 roku (Nr 29 (5668), poz. 7387).
 

Zarząd Spółki: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 400§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §47 ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 lutego 2019r. na godzinę 1300, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały NWZ nr 11 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Spółki
 9. Sprawy różne
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowana treść zmian do Statutu:

w § 6 po ustępie 4 dodaje się ustępy od 5 do 13 o treści:

 

 1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
 2. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
 3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
 4. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
 5. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 7. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
 8. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
 9. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”

 

W § 55 po ust. 6 dodać ustęp 7 o treści:

 

7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 1. określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
 2. przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ”.

Pierwotna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

 

Zarząd Spółki: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 401§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem akcjonariusza większościowego umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw, niniejszym ogłasza zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 11 lutego 2019r. na godzinę 13 00 w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz. Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały NWZ nr 11 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ;
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 11. Sprawy różne;
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że treść proponowanych zmian do Statutu Spółki została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 11(5650)/2019 poz. 2505 z dnia 16 stycznia 2019 r.