Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Komunikacja z Akcjonariuszami

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu informuje, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 6 z dnia  26 czerwca 2020 roku ogłoszono przerwę w obradach do dnia 24 lipca 2020 roku godzina 13.00. Dalsza część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dotychczasowym miejscu – w siedzibie Spółki, ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądza.

 

Zarząd Spółki: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw, niniejszym ogłasza zmieniony proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz. Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 3. podział zysku netto za rok obrotowy 2019,
 4. wypłaty dywidendy z utworzonego z podziału zysku lat poprzednich kapitału zapasowego,
 5. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2019 i dalszego jego użycia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem części prac rozwojowych, na których finansowanie utworzono kapitał rezerwowy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za roku 2019 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. ogłasza, że treść proponowanych zmian do Statutu Spółki (pkt. 11 porządku obrad) jest tożsama z propozycjami zmian do Statutu Spółki ogłoszonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108(5998)/2020, poz. 25258 z dnia 04 czerwca 2020 r.

 

Do pkt. 11) proponowanego porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest: 1) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z). 2) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych. produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z). 3) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z). 4) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z). 5) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z). 6) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z). 7) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z). 8) produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z). 9) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). 10) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z). 11) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). 12) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników i metalowych (PKD 25.29.Z).13) produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z). 14) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z). 15) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 16) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z). 17) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 18) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). 19) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z). 20) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z). 21) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z). 22) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z). 23) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z). 24) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z). 25) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). 26) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). 27) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z). 28) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z). 29) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z). 30) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z). 31) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z). 32) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z). 33) produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z). 34) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). 35) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). 36) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (PKD 33.13.Z). 37) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). 38) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.). 39) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z). 40) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). 41) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). 42) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych (PKD 43.22.Z). 43) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z). 44) tynkowanie (PKD 43.31.Z). 45) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z). 46) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z). 47) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). 48) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z). 49) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). 50) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). 51) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z). 52) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). 53) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z). 54) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). 55) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). 56) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z). 57) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z). 58) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 59) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). 60) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z). 61) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z). 62) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 65) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). 66) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 67) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 68) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD.77.11.Z). 69) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). 70) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD77.21.Z). 71) wynajem i dzierżawca pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 72) działalność szpitali (PKD 86.10.Z). 73) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A). 74) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).”

Proponowana treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest: 1) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z). 2) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych. produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z). 3) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z). 4) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z). 5) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z). 6) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z). 7) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z). 8) produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z). 9) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). 10) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z). 11) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). 12) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników i metalowych (PKD 25.29.Z).13) produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z). 14) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z). 15) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 16) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z). 17) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 18) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). 19) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z). 20) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z). 21) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z). 22) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z). 23) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z). 24) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z). 25) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). 26) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). 27) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z). 28) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z). 29) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z). 30) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z). 31) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z). 32) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z). 33) produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z). 34) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). 35) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). 36) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (PKD 33.13.Z). 37) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). 38) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.). 39) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z). 40) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). 41) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). 42) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych (PKD 43.22.Z). 43) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z). 44) tynkowanie (PKD 43.31.Z). 45) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z). 46) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z). 47) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). 48) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z). 49) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). 50) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). 51) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z). 52) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). 53) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z). 54) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). 55) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). 56) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z). 57) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z). 58) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 59) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). 60) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z). 61) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z). 62) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 65) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). 66) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 67) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 68) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD.77.11.Z). 69) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). 70) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD77.21.Z). 71) wynajem i dzierżawca pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 72) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z). 73) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z). 74) działalność szpitali (PKD 86.10.Z). 75) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A). 76) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).”

 

Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 (5998)/2020 poz. 25258 z dnia 04 czerwca 2020 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA: