Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji budynku na terenie WZU S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783, Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

 

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie termomodernizacji budynku nr 31 zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. (Etap I – hala wysoka).

 

 1. Planowany zakres robót
 1. wymiana płyt ściennych osłonowych zewnętrznych,
 2. wymiana izolacji termicznej dachu wraz z hydroizolacją,
 3. remont posadzki,
 4. wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych,
 5. wymiana bram i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
 6. wymiana ślusarki okiennej zewnętrznej,
 7. montaż drabin technicznych dachowych,
 8. odtworzenie ściany cokołowej zewnętrznej wraz z izolacją pionową,
 9. montaż instalacji odgromowej.
 10. remont instalacji:
 • elektrycznej,
 • ogrzewczej i ciepła technologicznego,
 • wentylacji mechanicznej.

W ramach prac oferent jest zobowiązany do:

- wykonania wszelkich innych niezbędnych prac towarzyszących, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- wykonanie wszelkich niezbędnych innych prac towarzyszących nieujętych w projekcie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji.

- uzyskania pozwolenia na Użytkowanie Obiektu Budowlanego w imieniu Inwestora w tym uzyskanie odbioru przez Państwową Straż Pożarna oraz Sanepid.

- przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynku (brak możliwości fotografowania podczas wizji lokalnej) i na jej podstawie przygotować ofertę dostosowaną do wymagań Zamawiającego.

W ofercie należy uwzględnić zakres prac wskazany w projekcie budowlanym i wykonawczym. Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać:

 • koszt przestawienia i zabezpieczenia wycinarki laserowej na czas robót oraz ponowne zainstalowanie urządzenia w miejscu wskazanym przez Inwestora.
 • koszt wykonania zabezpieczenia polegającego na oddzieleniu robót budowlanych od hali produkcyjnej.
 • koszt związany ze zmianą przebiegu instalacji doprowadzających gaz (azot i tlen) do urządzeń.

Do prawidłowej wyceny niezbędne jest odbycie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją – projektem budowlanym, wykonawczym. Przy wycenie należy także uwzględnić wytyczne Inwestora dotyczące zastosowania wymaganej jakości materiałów. Parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz technologie wykonawstwa precyzuje SST oraz projekt wykonawczy.

Dodatkowo oferent powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, które to mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, a nie były wymienione przez Zamawiającego na etapie przygotowywania oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia

Wyznaczony termin wykonania prac to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania o wartości min. 2 500 000,00 złotych.

Zabezpieczenie oferty wadium.

- Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Wadium winno zostać wniesione wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na konto Zamawiającego.

- Wadium uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium należy wpłacać przelewem na następujący nr bankowy: BGK nr 52 1130 1075 0003 2684 4220 0019 z dopiskiem „Wadium – remont bud. nr 31”

- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu ważności oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Kontakt

Ewentualne zapytania oraz szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

- u Inspektora Nadzoru Budowlanego pod nr tel. 56 64 46 332 lub 500 058 827, e-mail: inspektornadzoru@wzu.pl

- w Dziale Utrzymania Infrastruktury WZU S.A. pod nr tel. 56 64 46 330, e-mail: infrastruktura@wzu.pl

 1. Sposób przygotowania oferty

- Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto, okres gwarancji na wykonane prace oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),

- każda ze stron oferty musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

- ofertę zatytułowaną: „Oferta na wykonanie termomodernizacji budynku nr 31 zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. (Etap I – hala wysoka)” należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

- ubezpieczenie OC na kwotę 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100),

- oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,

- referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.

- kserokopię dowodu wniesienia wadium,

- oświadczenie o posiadaniu w zasobie kierowników robót do poszczególnych branż z uprawnieniami nieograniczonymi (należy załączyć uprawnienia kierowników poszczególnych branż wraz z okresem doświadczenia zawodowego),

- oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane zadanie od min.3lat do 10lat (zał. nr 2),

- oświadczenie o gotowości do usunięcia wad serwisowych urządzeń oraz instalacji w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5).

Koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed 22.11.2019 r. godz. 10:00”.

 1. Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42,

86-300 Grudziądz, lub w siedzibie Zamawiającego – I piętro sekretariat.

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2019 r. godz. 10:00.

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym obustronnie uzgodnioną umowę.
 2. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
 3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
 6. Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.         Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować

w sprawach ochrony swoich danych osobowych: tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadzenia postępowania ofertowego prowadzonego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV.      Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.        Okres przechowywania danych

1.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, maksymalnie przez okres 3 lata (okres przedawnienia roszczeń), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

VI.      Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom trzecim tj. osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania ofertowego w oparciu o obowiązujące w WZU S.A. regulacje wewnętrzne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)         prawo do przenoszenia danych;

f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (zaproszenie do składania ofert) w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawy o ochronie danych osobowych.