Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783, Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 (ETAP 1).

Przedmiotem postępowania jest wykonanie instalacji automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej Polon 6000 w ośmiu obiektach zlokalizowanych na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 według wytycznych przedstawionych w dokumentacji projektowej.

 1. Planowany zakres robót

ETAP 1 prac składa się z wykonania następujących elementów:

 • węzeł 1 (budynek nr 1, 2, 4, 6),
 • węzeł 2 (budynek nr 13, 34, 100, 109),
 • węzeł 3 (moduły komunikacyjne),
 • węzeł 4 (moduły komunikacyjne),
 • węzeł 5 (moduły komunikacyjne),
 • instalacji kablowej zewnętrznej,
 • wizualizacji systemu sygnalizacji pożarowej,
  a w szczególności:

1) montażu instalacji wraz z czujkami pożarowymi, przyciskami alarmowymi itp. zgodnie z instrukcjami instalowania i konserwacji wydanymi przez producenta oraz dokumentacją techniczną,

2) wykonaniu prac ziemnych niezbędnych przy układaniu nowych tras kablowych,

3) częściowej wymianie oraz uzupełnieniu istniejących tras kablowych,

4) wykonaniu instalacji sieci światłowodowej pomiędzy poszczególnymi szafami dystrybucyjnymi zlokalizowanymi przy poszczególnych węzłach systemu sygnalizacji pożarowej.

W ramach prac oferent jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych innych prac towarzyszących nieujętych w projekcie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji.

W ofercie należy uwzględnić zakres prac wskazany w projekcie wykonawczym. Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na pisemny wniosek firmy zainteresowanej złożeniem oferty, Zamawiający udostępni przedmiary robót w wersji elektronicznej.

Do prawidłowej wyceny niezbędne jest odbycie wizji lokalnej (brak możliwości fotografowania) oraz zapoznanie się z dokumentacją – projektem wykonawczym.

Dodatkowo oferent powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, które to mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, a nie były wymienione przez Zamawiającego na etapie przygotowywania oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia

Wyznaczony termin wykonania prac to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania w podobnego typu obiektach.

Wykonawca systemu sygnalizacji pożarowej powinien posiadać uprawnienia do pracy przy jonizacyjnych czujnikach dymu nadanych przez Państwową Agencję Atomistyki.

 1. Kontakt

Ewentualne zapytania oraz szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

- u Głównego Specjalisty ds. bhp i ochrony ppoż. pod nr tel. 56 64 46 216 lub 605 786 737, e‑mail: m.siminski@wzu.pl

- u Głównego Energetyka – Kierownika Sekcji pod nr tel. 56 64 46 332 lub 605 782 503, e‑mail: j.ronowicz@wzu.pl

- w Dziale Utrzymania Infrastruktury WZU S.A. pod nr tel. 56 64 46 330, e-mail: infrastruktura@wzu.pl

 1. Sposób przygotowania oferty

- Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto, okres gwarancji na wykonane prace oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),

- każda ze stron oferty musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

- ofertę zatytułowaną: „Oferta na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 (ETAP 1)” należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

- ubezpieczenie OC,

- oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,

- referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.

- oświadczenie o udzieleniu gwarancji zgodnie z deklaracją producenta (zał. nr 2),

- oświadczenie o gotowości do usunięcia wad serwisowych urządzeń oraz instalacji w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5).

Koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed 16.12.2019 r. godz. 10:00”.

 1. Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42,

86-300 Grudziądz, lub w siedzibie Zamawiającego – I piętro sekretariat.

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019 r. godz. 10:00.

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym obustronnie uzgodnioną   umowę.
 2. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
 3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
 6. Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.         Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować

w sprawach ochrony swoich danych osobowych: tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadzenia postępowania ofertowego prowadzonego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV.      Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.        Okres przechowywania danych

1.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, maksymalnie przez okres 3 lata (okres przedawnienia roszczeń),

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

VI.      Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom trzecim tj. osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania ofertowego w oparciu o obowiązujące w WZU S.A. regulacje wewnętrzne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

VII.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)         prawo do przenoszenia danych;

f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (zaproszenie do składania ofert) w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawy o ochronie danych osobowych.