Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu,                 ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem grupy akcjonariuszy mniejszościowych umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw, niniejszym ogłasza zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 20.12.2019 r. na godzinę 1400, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz. Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 7. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu do nieprzyjęcia do stosowania postanowień Uchwały nr 340/II/2019 Zarządu PGZ S.A. z dnia 27.09.2019 r. określającej stosowanie Polityki Handlu Międzynarodowego w Grupie Kapitałowej PGZ oraz Procedurę zarządzania sprzedażą eksportową w Grupie PGZ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd ogłasza, że treść proponowanych zmian do Statutu Spółki (pkt. 8 porządku obrad) jest tożsama z propozycjami zmian do Statutu Spółki ogłoszonymi w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym Nr 230(5869)/2019, poz. 61319 z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Do pkt. 8) proponowanego porządku obrad

 1. Dotychczasowa treść § 23 ust. 5 Statutu Spółki:

„Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Proponowana treść § 23 ust. 5 Statutu Spółki:

„Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy.”

 1. Dotychczasowa treść § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

„Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.”

Proponowana treść § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

„Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.”

 1. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki:

„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,”

Proponowana treść § 35 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki:

„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,”

 1. Dotychczasowa treść § 38 ust. 2 Statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”

Proponowana treść § 38 ust. 2 Statutu Spółki:

Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

 1. Dotychczasowa treść § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) Statutu Spółki:

„ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),”

Proponowana treść § 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) Statutu Spółki:

„ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”

 1. Dotychczasowa treść § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki:

„co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Proponowana treść § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki:

wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

 1. Dotychczasowa treść § 611 Statutu Spółki:
 1. ust. 1 „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.”
 2. ust. 2 „W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
 3. ust. 3 „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”
 4. ust. 4 „Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.”
 5. ust. 5 „W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3,
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”
 6. ust. 6 „Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.”                                                                        
 7. ust. 7 „Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.”
 8. ust. 10 „Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.”
 9. ust. 11 „Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.”
 10. ust. 12 „Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

Proponowana treść § 611 Statutu Spółki:

 1. ust. 1 „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.”
 2. ust. 2 „W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 611 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
 3. ust. 3 „Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”
 4. ust. 4 „Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.”
 5. ust. 5 „W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 611 ust. 5 pkt 1-3,
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
 6. ust. 6 „Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 611 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.”
 7. ust. 7 „Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.”
 8. ust. 10 „Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.”
 9. ust. 11 „Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.”
 10. ust. 12 „Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

Jednocześnie, działając na podstawie §63 Statutu Spółki, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230 (5869)/2019 poz. 61319 z dnia 28 listopada 2019 r.