Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_PROTO in include_once() (line 3 of /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/sites/default/settings.php).

Informacja na temat sytuacji w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu są w stabilnej sytuacji, a bieżąca działalność jest bez przeszkód realizowana, podobnie jak plany inwestycyjne. W 2020 roku spółka prawie trzykrotnie poprawiła wyniki ze sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego (10,4 mln zł), kilkukrotnie wzrósł również zysk z działalności operacyjnej (obecnie wynosi 10,5 mln zł) oraz zysk brutto (ok. 11,3 mln zł).  W spółce nie nastąpiła redukcja zatrudnienia, a w okresie ostatnich trzech lat wynagrodzenia wzrosły. Mimo pandemii Covid-19 wynagrodzenia wraz z premiami wypłacane są terminowo. Zarząd spółki jest w stałym kontakcie z działającymi na terenie spółki dwoma związkami zawodowymi: Komisją Zakładową „Solidarność” i Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego. Wszelkie decyzje dotyczące Spółki są omawiane z przedstawicielami pracowników podczas organizowanych w tym celu, spotkań.
Zarząd spółki i poszczególne piony współpracują z odpowiednimi obszarami w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i pozostają z nimi w stałym kontakcie. O rozwoju Spółki i współdziałaniu wewnątrz Grupy świadczą podpisane umowy m.in.:

  • na dostawę samochodów transportowo-załadowczych do programu „Wisła”,
  • podwykonawczą na dostawę samochodów Jelcz,
  • offsetowe,
  • na dostawę bezzałogowych symulatorów powietrznych „Orlik” oraz mini BSP „Wizjer”.

- O długofalowych działaniach władz spółki, w tym inwestowaniu w jej rozwój, świadczy także kontynuowanie prac związanych z utworzeniem Publicznej Uczelni Zawodowej na bazie WZU S.A. Ta inicjatywa zapewni spółce dopływ nowych, wykwalifikowanych kadr, a także podniesie konkurencyjność jej oferty, co nie pozostanie bez wpływu na rozwój miasta i regionu – podkreśla dr Piotr Tefelski, prezes Wojskowych Zakładów Uzbrojenia.

Zarząd WZU S.A. dokonał wypłaty dywidendy wszystkim akcjonariuszom, która została ustalona przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wypłata dywidendy nie wpływa na bieżące funkcjonowanie spółki, w tym inwestycje oraz realizację zobowiązań offsetowych.

Od 5 grudnia 2019 r. prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wykonuje Minister Aktywów Państwowych. Nadzorem MAP zostały także objęte spółki z Grupy PGZ, w tym Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Wszelkie zmiany dokonywane w statucie są konsekwencją zmiany nadzoru właścicielskiego i mają charakter porządkujący.

WZU S.A. jest jednym ze strategicznych dla bezpieczeństwa RP zakładów krajowego przemysłu obronnego.