Komunikat o błędzie

 • Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_PROTO in include_once() (line 3 of /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/sites/default/settings.php).
 • Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/services/httpd/html/www.wzu.pl/includes/menu.inc).

Komunikacja z Akcjonariuszami

W dniu 25 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 23 października 2020 roku, do godziny 13:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania siedzibę Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42

 

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym w/w Ustawą oraz wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji, a w przypadku ich nieposiadania do złożenia stosownego oświadczenia.

Odcinki zbiorowe akcji oraz oświadczenia przyjmowane będą w siedzibie Spółki tj. ul. Parkowa 42 w Grudziądzu, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 11˚˚- 14˚˚ oraz 15˚˚- 17˚˚; w soboty (17.10.2020 i 24.10.2020) w godzinach 8˚˚- 14˚˚ (pokój interesanta – dyżurka). Zgodnie z poniżej podanym harmonogramem: (litery – oznaczają pierwsze litery nazwiska)

A – Bł - 12.10.2020 r.; Bo – Ch - 13.10.2020 r.; C – D - 14.10.2020 r.; F – Gr - 15.10.2020 r.; Gu – Kał - 16.10.2020 r.; Kam – Kot - 17.10.2020 r.; Kow – Le - 19.10.2020 r.; Li – Mi - 20.10.2020 r.; Mo – O - 21.10.2020 r.; P – Ro - 22.10.2020 r.; Ru – Sr - 23.10.2020 r.; St – To - 24.10.2020 r.; Tr – Wo - 26.10.2020 r.; Wr – Ź - 27.10.2020 r.

W celu zidentyfikowania akcjonariusza należy zabrać ważny dokument tożsamości.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółki www.wzu.pl w zakładce „Komunikacja z akcjonariuszami” lub pod numerami telefonu 56 6446 422 lub 56 6446 426.

Jednocześnie, informujemy, że powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 190 (6080)/2020 poz. 50210 z dnia 29 września 2020 r. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych

WEZWANIE AKCJONARIUSZY PRACOWNIKÓW DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym w/w Ustawą oraz wzywa wszystkich akcjonariuszy (będących równocześnie pracownikami) do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji, a w przypadku ich nieposiadania do złożenia stosownego oświadczenia.

Odcinki zbiorowe akcji lub oświadczenia należy składać w dniach od 12.10.2020r. do dnia 27.10.2020r.:

- pracownicy Wydziałów/Działów EO, EZ, GO, GU, JK, JL, JM, PM, PT, PR, PW, RE, RM, RO, RT, UI w Biurach Wydziału/Działu,

- pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych w pokoju nr 11 - Płace.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółki www.wzu.pl w zakładce „Komunikacja z akcjonariuszami” lub pod numerami telefonu 56 6446 422 lub 56 6446 426.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Parkowa 42, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309337,  NIP 876-020-50-02, kapitał zakładowy 45.000.000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z żądaniem grupy akcjonariuszy mniejszościowych umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw, niniejszym ogłasza zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2020 r. na godzinę 1330, które odbędzie się
w Grudziądzu, w siedzibie Spółki, przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz. Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Jednocześnie Zarząd ogłasza, że treść proponowanych zmian do Statutu Spółki (pkt. 6 porządku obrad) jest tożsama z propozycjami zmian do Statutu Spółki ogłoszonymi w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym Nr 169 (6059)/2020, poz. 43602 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Do pkt. 11) proponowanego porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest: 1) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z). 2) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych. produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z). 3) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z). 4) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z). 5) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z). 6) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z). 7) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z). 8) produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z). 9) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). 10) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z). 11) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). 12) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników i metalowych (PKD 25.29.Z).13) produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z). 14) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z). 15) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 16) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z). 17) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 18) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). 19) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z). 20) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z). 21) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z). 22) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z). 23) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z). 24) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z). 25) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). 26) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). 27) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z). 28) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z). 29) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z). 30) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z). 31) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z). 32) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z). 33) produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z). 34) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). 35) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). 36) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (PKD 33.13.Z). 37) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). 38) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.). 39) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z). 40) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). 41) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). 42) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych (PKD 43.22.Z). 43) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z). 44) tynkowanie (PKD 43.31.Z). 45) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z). 46) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z). 47) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). 48) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z). 49) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). 50) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). 51) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z). 52) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). 53) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z). 54) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). 55) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). 56) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z). 57) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z). 58) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 59) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). 60) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z). 61) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z). 62) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 65) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). 66) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 67) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 68) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD.77.11.Z). 69) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). 70) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD77.21.Z). 71) wynajem i dzierżawca pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 72) działalność szpitali (PKD 86.10.Z). 73) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A). 74) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).”

Proponowana treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest: 1) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z). 2) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych. produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z). 3) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z). 4) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z). 5) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z). 6) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z). 7) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z). 8) produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z). 9) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). 10) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z). 11) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). 12) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników i metalowych (PKD 25.29.Z).13) produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z). 14) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z). 15) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 16) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z). 17) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 18) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). 19) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z). 20) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z). 21) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z). 22) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z). 23) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z). 24) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z). 25) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). 26) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). 27) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z). 28) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z). 29) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z). 30) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z). 31) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z). 32) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z). 33) produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z). 34) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). 35) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). 36) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (PKD 33.13.Z). 37) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). 38) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.). 39) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z). 40) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). 41) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). 42) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych (PKD 43.22.Z). 43) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z). 44) tynkowanie (PKD 43.31.Z). 45) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z). 46) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z). 47) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z). 48) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z). 49) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). 50) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). 51) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z). 52) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). 53) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z). 54) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). 55) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). 56) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z). 57) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z). 58) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 59) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). 60) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z). 61) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z). 62) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 65) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). 66) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 67) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 68) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD.77.11.Z). 69) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). 70) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD77.21.Z). 71) wynajem i dzierżawca pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). 72) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z). 73) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z). 74) działalność szpitali (PKD 86.10.Z). 75) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A). 76) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).”

W zakresie punktów 7,8,9,10 proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy projekty uchwał zgłaszane będą w trybie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych.

Projekty Uchwał do pobrania na dole storny "DO POBRANIA"

 

Informacja dla Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Informujemy, że dla Akcjonariuszy, którzy nie wskazali numeru rachunku bankowego, wypłata dywidendy odbywać się będzie w kasie Spółki w dniach  05.08.2020r.  i  06.08.2020r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Na pytania dotyczące wypłaty dywidendy odpowiedzi udzielane będą pod numerem  telefonu (56) 64 46 243 w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Informacja dla akcjonariuszy ws. dematerializacji akcji

Na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 zwana dalej: Ustawą) wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych. Oznacza to, że akcje nie będą mogły posiadać dotychczasowej formy papierowego dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w tzw. rejestrze akcjonariuszy. Rok 2020 jest rokiem przygotowania wszystkich spółek akcyjnych do prowadzenia rejestrów akcjonariuszy w formie elektronicznej.

Podmiotem prowadzącym elektroniczny rejestr akcjonariuszy zgodnie z Ustawą może być: dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy.

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów S.A. utworzenie rejestru powierzono Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Biuro Maklerskie.

Ważne daty:

30.09.2020 r.31.01.2021 r. w okresie tym Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów tj. zwrotu posiadanych papierowych dokumentów akcji (art. 16 ust. 1
i 2 Ustawy, art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r.  Dz.U. 2020 poz. 875).

01.03.2021 r. –  01.03.2026 r. W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Natomiast akcjonariusz, który nie złożył w Spółce papierowego dokumentu akcji, do chwili jego złożenia i wpisania do rejestru akcjonariuszy, nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw, np. nie będzie mógł głosować na walnych zgromadzeniach. Akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy - art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy i dywidenda będzie wypłacana przez PKO BP BM jedynie akcjonariuszom ujawnionym w rejestrze elektronicznym.

01.03.2026 r. – nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentu akcji w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe (art. 15 ust. 2 Ustawy)

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: